Parket

Betekening van exploten

In het verslagjaar werden 2215 exploten betekend. Het merendeel betrof exploten bestemd voor de Staat der Nederlanden. Exploten die zijn bestemd voor de Staat worden volgens de wet betekend aan het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. De griffie van de Hoge Raad is belast met de administratieve verwerking en doorzending van de exploten aan het ministerie of de ministeries die daarin zijn vermeld.

De wet wijst het parket van de procureur-generaal in bepaalde gevallen ook aan als betekeningsadres voor exploten die zijn bestemd voor personen die in Nederland geen bekende woon- of verblijfplaats hebben, maar wel in het buitenland. Daarbij moet het gaan om een exploot dat betrekking heeft op een zaak die dient of moet dienen bij de Hoge Raad. Aan het parket betekende betalingsbevelen betreffende hypotheek- of huurschulden, die waren bestemd voor buiten Nederland woonachtige schuldenaren werden om die reden geretourneerd naar de deurwaarders die de exploten hadden uitgebracht.